Dabar-commissie Gouda-Haastrecht zoekt jou

  • Iedere zomer zijn er twee Dabarteams actief op Camping Streefland in Haastrecht.
  • Kinderclub, activiteiten voor jongeren en ouderen en een campingdienst.
  • De Dabar-commissie faciliteert de teams en rust ze toe.
  • Buiten de zomer is de commissie bezig met PR, fondsenwerving en werving van teamleden?
  • Draag je het Dabar-werk een warm hart toe en lijkt het je leuk om als commissielid betrokken te zijn bij het Dabar-werk?
  • Neem dan contact op met Liesbeth Kraaijveld via facebook of email liesbeth@pera-zd.nl.

Getuigenis Mark

In mijn pubertijd scheidden mijn ouders. Mijn vader was nooit christen en ik ging bij hem wonen na de scheiding. Nu hoefde ik vrijwel nooit meer naar de kerk. Heel af en toe ging ik met mijn moeder mee als ik bij haar was, om haar een plezier te doen.
Ik had het in die tijd moeilijk met de scheiding, deed het slecht op school en ging met verkeerde vrienden om. Kort gezegd ging het slecht en ik realiseerde me dat ik hulp nodig had. Ik sprak met christenen, moslims, joden, boeddhisten over hun geloof. Ik dacht, misschien dat een geloof me rust geeft. Via een vriend kwam ik in aanraking met de islam en wat ik hoorde beviel me eigenlijk wel.

De islam

Ik lag overhoop met mezelf, vond mezelf eigenlijk ook niet zo leuk op dat moment. Daarom vond ik de islam waarschijnlijk een uitkomst. Ik kon mezelf negeren, in de islam worden vrijwel al je handelingen voorgeschreven. De islam zegt bij wijze van spreke op welke manier je op de wc moet zitten. Je hoeft zelf niet meer na te denken, de islam denkt voor je. Ik begon steeds meer te lezen over de islam. De Koran las ik dagelijks en ook de Hadith las ik. Vervolgens begon ik Arabisch te leren omdat moslims mij vertelden dat de Koran eigenlijk in het Arabisch gelezen moet worden.

Ik hield ervan om met christenen in discussie te gaan. Vergeleken met de islam was dat maar een vreemd en onbegrijpelijk geloof. In had een keer een discussie met een christen over de drie-eenheid. Ik vertelde hem dat de drie-eenheid absoluut niet logisch was, waarop hij zei dat hij het toch geloofde. Op elk logisch argument van mij, antwoordde hij dat hij het gewoon geloofde. Dit frustreerde mij enorm. Hoe kon hij ergens zo zeker van zijn, ik begreep niet dat hij zo sterk in iets kon geloven. Wat was dit geloof? Ik dacht dat alles logisch moest zijn en beredeneerd moest kunnen worden.

Op weg om offcieël moslim te worden

Ik ging verder met leren over de islam. Ik liet mijn baard groeien en droeg traditionele islamitische kleding. Mijn Arabisch werd ook steeds beter. Mijn moeder had het hier moeilijk mee en probeerde mij soms mee te nemen naar de kerk. Maar daar had ik absoluut geen zin in. Ik voelde mezelf moslim, al moest ik dat officieel nog worden.
Om een moslim te worden moet je de shahada (islamitische geloofsbelijdenis) uitspreken. Meningen verschillen, maar het liefst doe je dit in een moskee. Op een zekere dag besloot ik om de shahada uit te gaan spreken. Ik had een afspraak gemaakt om naar een moskee in Rotterdam te gaan.

 

In de trein was ik al helemaal gericht op het uitspreken ervan. Totdat we op het station uitkwamen en ik uit de trein keek. Daar zag ik billboards (soort grote posters) staan met een tekst die ik nog kende van de zondagschool. “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe” (Johannes 3:16).

Ik kan het niet verklaren, maar opeens begreep ik deze tekst en kon ik geloven. Het geheim van het christelijke geloof is geloof. Alleen door geloof kan een mens tot God naderen. De islam heeft helemaal niet als doel om mensen te laten geloven en ze dichter bij God te brengen. Het is een set regels om de mens mee bezig te houden, maar om God draait het eigenlijk niet. Ik zat daar in de trein God te danken voor de openbaring. De shahada ging niet meer door en ik keerde terug naar huis.

Mijn doop

Mijn moeder was ontzettend dankbaar toen ik haar vertelde wat er was gebeurd. Ze vertelde me dat ze altijd voor me had gebeden. Dat God Zichzelf aan mij zou openbaren. Dat was zeker gebeurd. Ik begon de Bijbel voor het eerst in een lange tijd weer te lezen en ging weer naar de kerk. Kort daarna liet ik me dopen en nam ik Jezus Christus aan als Redder en Verlosser.
Ik weet nu dat God ervoor gezorgd heeft dat ik zo lang wachtte met mijn shahada. Hij wilde Zichzelf aan mij openbaren. In de islam komt dit niet voor. Het kan dienen als afleiding voor de moeilijkheden in ons leven, maar neemt die moeilijkheden niet weg. Alleen Jezus kan dat doen (Matteüs 11:28; Johannes 8:36).

Mijn liefde voor moslims

Na mijn doop heb ik mijn hele leven gegeven aan God. Ik werk bij een christelijke stichting. Daarnaast ervaar ik een grote liefde voor moslims. Ik hoop ze te kunnen vertellen wat God voor mij heeft gedaan, en wat Hij ook voor hun wil doen. Hij wil Zichzelf openbaren aan hen.
Misschien ben jij ook moslim en wil je God leren kennen, maar ervaar je dat dit niet lukt in de islam.

Getuigenis Timo

In de vierde klas Havo raakte ik bevriend met een jongen die christen was. Af en toe hadden we gesprekken over zijn geloof. Ergens raakten hij me tijdens die gesprekken, want ik bleef wel terugkomen met vragen. De zekerheid waarmee hij over God sprak en dat Hij ook nog eens van ons houdt maakte indruk op me.
Deze vriend vroeg mij verschillende keren om mee naar de kerk te gaan. Na lang aarzelen (ik dacht dat de kerk erg saai zou zijn) ging ik uiteindelijk een keertje mee. Wat me het meeste aanraakte was vooral de oprechte interesse van christenen. Daarnaast was het absoluut niet saai.

De Bijbel lezen

In de maanden daarna ben ik vaker meegegaan naar de kerk. De diensten waren interessant, maar ik had niet het gevoel dat ik voor Jezus moest kiezen. Er werd vaak gesproken over de zonde en dat Jezus zijn leven heeft gegeven voor ons, zodat wij vergeving van zonde kunnen ontvangen. Ik begreep dit niet helemaal, omdat ik nooit eerder iets vergelijkbaars had gehoord. Diep in mijn hart wist ik wel dat ik soms verkeerde dingen deed, maar dat dit te maken heeft met zonde besefte ik niet.
In juni 2004 hadden we een Afrikaanse Conferentie in de kerk in Dordrecht, waar ik ook bij meehielp. Deze conferentie maakte een grote indruk op me. Na deze conferentie begon ik de Bijbel te lezen. Ik wilde weten of het echt de woorden van God bevatte of dat het een soort sprookje was (zoals mij in mijn jeugd was geleerd). Ik las de Bijbel zonder ophouden en ongeveer zeven weken later had ik de hele Bijbel doorgelezen, van Genesis tot Openbaring.
Tijdens het lezen werd het me duidelijk hoe belangrijk de Bijbel eigenlijk is en ik voelde mijn leven veranderen. In het Oude Testament las ik allerlei profetieën die gaandeweg ook daadwerkelijk werden vervuld. Dit komt in geen enkele religie voor.
Tijdens deze periode heb ik zeker wel vragen en twijfels gehad. De meeste vragen die niet-christenen nu hebben had ik ook. Maar God heeft op alle belangrijke vragen antwoord gegegeven.

Jezus in de Koran

Door het lezen van de Bijbel was het me duidelijk geworden dat Jezus heel belangrijk was voor de mensheid. Ik kwam in contact met moslims die mij vertelden dat er in de Koran nog meer over Jezus stond. Daarop ben ik ook de Koran gaan lezen.
Het beeld van God is daarin heel anders dan in de Bijbel. Waar in de Bijbel duidelijk wordt dat God niet wil dat mensen verloren gaan (Ezechiël 18:32), daar lijkt Allah dat juist wel lijkt te willen (Soera 16:61-62). Dit terwijl in de Bijbel duidelijk wordt dat God zelf actie onderneemt om de mensen te redden van zonde (Johannes 3:16).
Voor mij was inmiddels duidelijk dat ik als zondig mens zelf niets kon toevoegen aan de Heilige God. Ik kon mezelf niet redden, ik was immers zondig. De islam leert echter dat je dit wel zelf moet doen. Het was voor mij duidelijk dat de islam niet het juiste beeld van God heeft, daarvoor moest ik bij de Bijbel zijn. Ik had Jezus nodig.

Mijn doop

In april 2005 ben ik gedoopt, bijna drie jaar nadat ik voor het eerst in een kerk was geweest. Ik heb Jezus aangenomen als mijn Redder en Verlosser, omdat ik weet dat de Bijbel de waarheid is en dat Hij gestorven is voor mij. Daarna begon mijn leven opnieuw met Christus. Ook na hun doop gaan christenen soms door moeilijke situaties, maar in Christus hebben we een onuitputtelijke krachtbron. Dankzij Hem kunnen we elke situatie aan.
Mijn leven is sinds mijn bekering van God. Christenen hebben niet allerlei geboden waaraan ze zich moeten houden. Door de liefde die we direct van God ervaren gaan we eigenlijk automatisch dingen voor Hem doen (en slechte dingen laten). Wij geloven dat het Gods wil is dat we dingen voor Hem doen uit liefde en niet omdat het moet en we bang zijn voor de straf als we niet gehoorzamen.

De reactie van mijn omgeving

In mijn omgeving werd mijn bekering niet gewaardeerd. Door mijn rationele opvoeding zou ik toch niet moeten geloven in die sprookjes. In mijn directe familie is er niemand christen, en buiten die ene vriend waren mijn vrienden ook geen christenen.
De eerste maanden na mijn bekering had ik behoorlijke strijd om mijn standpunt voor God in te nemen in een soms vijandige omgeving. Maar dankzij de kracht van de Heer heb ik dat altijd kunnen doen. Ik heb veel steun gehad aan de woorden van Jezus: “Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.” Ik wil liever niet teveel in detail treden over de moeilijke situaties die ik heb meegemaakt, maar als je er meer over wil weten mag je me altijd mailen.
Inmiddels zie ik overigens wel een verandering bij mijn familie en staan zij meer open voor mijn geloof. Daar ben ik God dankbaar voor.

Waarom Jezus

jezusDit is te verklaren door de bijzondere wijze waarop dit boek tot stand kwam. De bijbel is vooral een geestelijk boek, dat door toedoen van God Zelf ontstond. De apostel Petrus beschrijft dit zo: “Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken” (2 Petrus 1:20,21).

Dus door toedoen van God Zelf is de Heilige Schrift ontstaan. Het begon bij Mozes, die van God bevel kreeg om de eerste vijf boeken van de bijbel te schrijven. Later werd hij door de profeten en apostelen opgevolgd.

De bijbel verhaalt op een bijzondere wijze de verhouding tussen God en mens. Een goede reden om de bijbel te lezen is: Gods boodschap voor ons te leren kennen.

Maar God heeft het wel zo beschikt dat de lezer aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om Zijn Woord te kunnen verstaan. God vereist namelijk een eerlijk en open hart dat naar Hem zoekt.

Een wereldsgezinde mens kan het Woord van God niet vatten. De reden hiervoor wordt door de apostel Paulus uitgelegd: “Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijke mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is” (1 Kor. 2:10-14).

Als u alleen maar de bijbel zou lezen vanuit eigen wijsheid, of om letterkundige en poëtische redenen, dan zult u nooit die diepe wijsheid en rijkdom ontdekken die God daarin gelegd heeft. U zult niet merken dat God tot u spreekt.

Het Woord van God is als een zaad dat slechts kan ontkiemen in een eerlijk hart dat naar God zoekt en Hem wil dienen.

Jezus zei: “Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren” (Joh. 14:21). M.a.w. Jezus kan uitsluitend echt gekend worden door iemand die de juiste geesteshouding heeft.

Ook lezen wij van Jezus: “Terzelfder tijd verblijdde Hij Zich door de Heilige Geest en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U” (Lucas 10:21). Mensen die in wereldse wijsheid en verstand roemen, zullen Gods boodschap niet kunnen vatten; maar wie de oprechtheid van een kind heeft, wel.

Dus indien u van plan bent de bijbel te bestuderen, overweeg ernstig uw motieven, want men kan er verloren in lopen, maar ook de weg vinden naar het eeuwig heil.

Nu volgt een paar voorbeelden van onjuist bijbelgebruik. Er zijn mensen die de bijbel als een orakel gebruiken. Ze slaan de bijbel open met gesloten ogen, zetten ergens blindelings hun vinger op het blad, en lezen dan het vers dat toevallig aangewezen werd. Dan trachten ze uit dit vers een voor hen aanvaardbare richtlijn te puren! Ze denken aan een geheimzinnige boodschap van God als antwoord op hun probleem van dat ogenblik. Zo maakt men de Schrift tot een magisch boek, zoiets als een horoskoop die men raadpleegt. Het is niet Gods bedoeling dat men Zijn heilig Woord op een dergelijke manier zou misbruiken.

Het is ook verkeerd om de bijbel te lezen om daarmee anderen te kunnen verslaan: b.v. indien u als man de tekst van Efeziërs 5:22 gebruikt tegen uw vrouw, ‘Vrouwen, weest aan uw man onderdanig’ of indien u als vrouw vers 25 tegen uw man aanhaalt ‘Mannen, hebt uw vrouw lief.’ Pas de Schrift in de eerste plaats toe op uzelf.

Bij het lezen van de Schrift op een juiste wijze nadert men tot God om Hem te horen en te leren kennen. God zegt tot Jesaja: “Op zulken sla Ik acht: op de ellendige, de verslagene van geest en wie voor mijn woord beeft” (Jes. 66:2).

In het dagelijks leven staat iedereen bloot aan de druk van allerhande ideën, lektuur, radio, tv — dingen die doorgaans niet op God gericht zijn, maar alleen een beeld geven van een wereld zonder God. Men moet de bijbel niet toetsen op basis van de ideën van de wereld, maar de ideën van de wereld toetsen op basis van de Schrift.

Het is daarom nuttig, zoals de mensen te Berea deden, de Schrift dagelijks te onderzoeken of deze dingen zo zijn (Hand. 17:11). In 1 Tessalonicenzen 5:21 vermaant Paulus: “Toetst alles en behoudt het goede.”

Men kan de bijbel lezen, boek per boek, hoofdstuk per hoofdstuk, van begin tot einde. Maar voor onervaren lezers raden wij aan te beginnen met het Nieuwe Testament, aangezien wij nu onder het Nieuwe Verbond van Christus leven i.p.v. onder de wet van Mozes. Het Oude Testament is ook een belangrijk deel van Gods Woord, maar in deze tijd kan het Oude Testament slechts op een juiste wijze gewaardeerd en toegepast worden op basis van een grondige kennis van het Nieuwe Testament.

Men kan ook met behulp van een concordantie bijbelse onderwerpen bestuderen en de gevonden teksten in een schrift noteren. Deze kunnen later als geheugensteuntje gebruikt worden.

Het vergt heel wat studie om meteen te weten waar die of die passage of tekst staat, als over een onderwerp een vraag wordt gesteld.

Alhoewel men op zijn eentje in de bijbel kan studeren, wordt men aangeraden zijn persoonlijke studie aan te vullen met studie in samenwerking met andere gelovigen. Het is zelfs één van de primaire taken van de christelijke gemeente, om gezamelijk te studeren. Toen Filippus de kamerling vroeg: ‘Verstaat gij wat gij leest?’ antwoordde hij, ‘Hoe zou ik dit kunnen, als niet iemand mij de weg wijst?’ (Hand. 8:31).

Helemaal alleen studeren kan tot verwarring leiden omdat de corrigerende werking van de gemeente ontbreekt. De apostel Paulus in 1 Timoteüs 3:15 noemt de gemeente een pijler en fundament der waarheid. Jezus zei: “Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden” (Matt. 18:20). De enkeling die apart wil blijven, heeft deze belofte niet.

Bij de bijbelstudie is het gebed ook belangrijk. David, een man naar Gods hart, bad dikwijls om hulp bij het verstaan van de waarheid. “Here, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils” (Ps. 25:4,5). “Onderwijs mij, Here, uw weg” (Ps. 27:11). “Leer mij, Here, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele” (Ps. 86:11). “Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God” (Ps. 143:10). Zouden wij dan dit ook niet doen, en bidden om de geestelijke hulp van onze Vader?

Als slot wil ik twee uitspraken van Jezus aanhalen: “Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat” (Matt. 4:4). “Zalig, die het woord Gods horen en het bewaren” (Lucas 11:28).

Waarom Bijbellezen

bijbels

Dit is te verklaren door de bijzondere wijze waarop dit boek tot stand kwam. De bijbel is vooral een geestelijk boek, dat door toedoen van God Zelf ontstond. De apostel Petrus beschrijft dit zo: “Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken” (2 Petrus 1:20,21).

Dus door toedoen van God Zelf is de Heilige Schrift ontstaan. Het begon bij Mozes, die van God bevel kreeg om de eerste vijf boeken van de bijbel te schrijven. Later werd hij door de profeten en apostelen opgevolgd.

De bijbel verhaalt op een bijzondere wijze de verhouding tussen God en mens. Een goede reden om de bijbel te lezen is: Gods boodschap voor ons te leren kennen.

Maar God heeft het wel zo beschikt dat de lezer aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om Zijn Woord te kunnen verstaan. God vereist namelijk een eerlijk en open hart dat naar Hem zoekt.

Een wereldsgezinde mens kan het Woord van God niet vatten. De reden hiervoor wordt door de apostel Paulus uitgelegd: “Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijke mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is” (1 Kor. 2:10-14).

Als u alleen maar de bijbel zou lezen vanuit eigen wijsheid, of om letterkundige en poëtische redenen, dan zult u nooit die diepe wijsheid en rijkdom ontdekken die God daarin gelegd heeft. U zult niet merken dat God tot u spreekt.

Het Woord van God is als een zaad dat slechts kan ontkiemen in een eerlijk hart dat naar God zoekt en Hem wil dienen.

Jezus zei: “Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren” (Joh. 14:21). M.a.w. Jezus kan uitsluitend echt gekend worden door iemand die de juiste geesteshouding heeft.

Ook lezen wij van Jezus: “Terzelfder tijd verblijdde Hij Zich door de Heilige Geest en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U” (Lucas 10:21). Mensen die in wereldse wijsheid en verstand roemen, zullen Gods boodschap niet kunnen vatten; maar wie de oprechtheid van een kind heeft, wel.

Dus indien u van plan bent de bijbel te bestuderen, overweeg ernstig uw motieven, want men kan er verloren in lopen, maar ook de weg vinden naar het eeuwig heil.

Nu volgt een paar voorbeelden van onjuist bijbelgebruik. Er zijn mensen die de bijbel als een orakel gebruiken. Ze slaan de bijbel open met gesloten ogen, zetten ergens blindelings hun vinger op het blad, en lezen dan het vers dat toevallig aangewezen werd. Dan trachten ze uit dit vers een voor hen aanvaardbare richtlijn te puren! Ze denken aan een geheimzinnige boodschap van God als antwoord op hun probleem van dat ogenblik. Zo maakt men de Schrift tot een magisch boek, zoiets als een horoskoop die men raadpleegt. Het is niet Gods bedoeling dat men Zijn heilig Woord op een dergelijke manier zou misbruiken.

Het is ook verkeerd om de bijbel te lezen om daarmee anderen te kunnen verslaan: b.v. indien u als man de tekst van Efeziërs 5:22 gebruikt tegen uw vrouw, ‘Vrouwen, weest aan uw man onderdanig’ of indien u als vrouw vers 25 tegen uw man aanhaalt ‘Mannen, hebt uw vrouw lief.’ Pas de Schrift in de eerste plaats toe op uzelf.

Bij het lezen van de Schrift op een juiste wijze nadert men tot God om Hem te horen en te leren kennen. God zegt tot Jesaja: “Op zulken sla Ik acht: op de ellendige, de verslagene van geest en wie voor mijn woord beeft” (Jes. 66:2).

In het dagelijks leven staat iedereen bloot aan de druk van allerhande ideën, lektuur, radio, tv — dingen die doorgaans niet op God gericht zijn, maar alleen een beeld geven van een wereld zonder God. Men moet de bijbel niet toetsen op basis van de ideën van de wereld, maar de ideën van de wereld toetsen op basis van de Schrift.

Het is daarom nuttig, zoals de mensen te Berea deden, de Schrift dagelijks te onderzoeken of deze dingen zo zijn (Hand. 17:11). In 1 Tessalonicenzen 5:21 vermaant Paulus: “Toetst alles en behoudt het goede.”

Men kan de bijbel lezen, boek per boek, hoofdstuk per hoofdstuk, van begin tot einde. Maar voor onervaren lezers raden wij aan te beginnen met het Nieuwe Testament, aangezien wij nu onder het Nieuwe Verbond van Christus leven i.p.v. onder de wet van Mozes. Het Oude Testament is ook een belangrijk deel van Gods Woord, maar in deze tijd kan het Oude Testament slechts op een juiste wijze gewaardeerd en toegepast worden op basis van een grondige kennis van het Nieuwe Testament.

Men kan ook met behulp van een concordantie bijbelse onderwerpen bestuderen en de gevonden teksten in een schrift noteren. Deze kunnen later als geheugensteuntje gebruikt worden.

Het vergt heel wat studie om meteen te weten waar die of die passage of tekst staat, als over een onderwerp een vraag wordt gesteld.

Alhoewel men op zijn eentje in de bijbel kan studeren, wordt men aangeraden zijn persoonlijke studie aan te vullen met studie in samenwerking met andere gelovigen. Het is zelfs één van de primaire taken van de christelijke gemeente, om gezamelijk te studeren. Toen Filippus de kamerling vroeg: ‘Verstaat gij wat gij leest?’ antwoordde hij, ‘Hoe zou ik dit kunnen, als niet iemand mij de weg wijst?’ (Hand. 8:31).

Helemaal alleen studeren kan tot verwarring leiden omdat de corrigerende werking van de gemeente ontbreekt. De apostel Paulus in 1 Timoteüs 3:15 noemt de gemeente een pijler en fundament der waarheid. Jezus zei: “Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden” (Matt. 18:20). De enkeling die apart wil blijven, heeft deze belofte niet.

Bij de bijbelstudie is het gebed ook belangrijk. David, een man naar Gods hart, bad dikwijls om hulp bij het verstaan van de waarheid. “Here, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils” (Ps. 25:4,5). “Onderwijs mij, Here, uw weg” (Ps. 27:11). “Leer mij, Here, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele” (Ps. 86:11). “Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God” (Ps. 143:10). Zouden wij dan dit ook niet doen, en bidden om de geestelijke hulp van onze Vader?

Als slot wil ik twee uitspraken van Jezus aanhalen: “Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat” (Matt. 4:4). “Zalig, die het woord Gods horen en het bewaren” (Lucas 11:28).

Waarom het Kruis

kruis

Ze vergeleken de feiten uit het leven van Jezus met de geschriften van het Oude Testament en bekeken welk effect de dood van Jezus (en zijn opstanding!) had op hun eigen leven en op hun omgeving. In het Nieuwe Testament vind je wat mensen erover geschreven hebben, terwijl ze door God geholpen werden om alles goed uit te leggen. De Bijbel legt op verschillende manieren uit wat er precies gebeurd is bij de dood van Jezus aan het kruis. Door de eeuwen heen is in het leven van christenen steeds opnieuw gebleken dat wat die mensen schreven ook echt zo werkt! Laten we eens gaan kijken naar wat de Bijbel zegt over de betekenis van het kruis.

1. Het kruis is een teken van overwinning

Werd Jezus niet juist verslagen toen Hij stierf aan het kruis? Hoe kan het kruis een teken van overwinning worden genoemd? Door de zonde is het kwaad en de dood in de wereld gekomen. Jezus heeft zelf nooit iets verkeerd gedaan, maar heeft door zijn dood wel de straf gedragen die wij verdiend hadden. Daardoor heeft Hij de macht van het kwaad verbroken. Dat heeft Hij bewezen door zijn opstanding – de dood heeft niet het laatste woord! Jezus heeft de overwinning behaald!

2. Het kruis is een sleutel

Iedereen maakt fouten. Als je heel eerlijk bent zal jij ook moeten toegeven dat jij wel eens wat fout doet. Misschien een leugentje om bestwil, of een gemene roddel en misschien kun je nog wel veel meer bedenken. Ook al willen we het goede doen, het lukt ons lang niet altijd. En soms willen we het ook niet eens! De zonde (slechtheid) heeft macht over je, of je het nu leuk vindt of niet. Jezus heeft die macht verbroken en kan ons helpen om de zonde uit ons leven weg te doen. Het kruis is als een sleutel die de deur van de gevangenis open maakt. We hoeven niet langer meer te blijven leven in de greep van de zonde. We kunnen ‘nee’ zeggen tegen zonde en ‘ja’ tegen het leven dat God geeft.

3. Het kruis is een medicijn

Het is niet vreemd dat Jezus heeft gezegd dat Hij niet kwam voor mensen die dachten dat ze gezond waren, maar juist voor degenen die wisten dat ze ziek waren. Pas als je ervan overtuigd bent dat je Jezus nodig hebt, zul je je door Hem willen laten behandelen. Jezus wil je genezen van de pijn en het verdriet dat je hebt. Wat niet goed zit in je karakter, wil Hij veranderen. Het kruis heeft de kracht om mensen te veranderen, te herstellen en te genezen, net als een medicijn of tegengif.

4. Het kruis is een vrijspraak

Zonde is een overtreding tegenover God, waarvoor maar één straf geld: de dood. De Here God vraagt om ontzag voor zijn heiligheid en rechtvaardigheid, waarin geen plaats is voor zonde. Toch heeft iedereen gezondigd. Daarom bied God genade aan, dankzij de dood van Jezus aan het kruis. Als wij accepteren dat Jezus voor ons aan het kruis gestorven is, spreekt God ons vrij van onze schuld! Jezus heeft de straf voor ons gedragen en daardoor kunnen we eeuwig leven met God.

5. Het kruis is een adoptiebewijs

Jezus geeft ons de mogelijkheid om kinderen van God te worden. Doordat de straf voor onze zonde is betaald, is de weg naar God weer open. Net zoals Jezus mogen we Vader tegen God zeggen. Vanaf het moment dat we Jezus volgen zijn we kinderen van God geworden en is Hij onze hemelse, eeuwige Vader. Door het kruis mogen we er zeker van zijn dat we bij onze hemelse Vader horen!

6. Het kruis is een uitgestoken hand

Het kruis is het bewijs van Gods onvoorwaardelijke liefde. Het kruis laat zien hoeveel we voor God waard zijn en hoeveel God ieder van ons waardeert. Het kruis laat zien dat God er alles aan wil doen om de verbroken relatie met ons te herstellen. Het is God in de allereerste plaats te doen om een relatie met ons!

7. Het kruis is een plaats van overgave

Als we nadenken over de betekenis van het kruis zullen we een beslissing moeten maken. Accepteren we het aanbod of weigeren we het? Nemen we aan wat God ons aanbiedt of laten we het liggen? Als we Jezus accepteren zetten we onze eigen wil aan de kant en maken we plaats voor Gods wil. Het kruis is een kruispunt, een keuze: waar Gods wil en mijn wil elkaar kruisen. Kies ik voor Gods wil, dan mag ik eeuwig met Hem leven. Kies ik mijn eigen wil, dan zal ik in eenzaamheid sterven. Het kruis is een zaak van leven en dood.

Al deze beelden beschrijven wat Jezus door zijn dood aan het kruis gedaan heeft en wat dat betekent voor ons. Samengevat biedt het kruis de mogelijkheid van een nieuw leven met God! Wat kies jij? Neem jij aan wat het kruis jou te bieden heeft? Wil jij een leven waarin de macht van het kwaad overwonnen is, waardoor jij zelf van je zonden bevrijdt kunt worden? Wil jij een leven waarin je genezing kunt ontvangen, waarin je kunt worden zoals je eigenlijk door God bedoeld bent? Wil jij de zekerheid dat God je vrijgesproken heeft van de overtredingen die je begaan hebt? Wil jij een kind van God zijn en ervaren wat het betekent om een relatie met God te hebben? Op dit moment stelt de boodschap van het kruis jou voor een keuze: geef je je leven in handen van God of ga je je eigen weg? Sla niet af wat God je te bieden heeft!

Wil je weten hoe je een persoonlijke relatie met God kunt krijgen klik dan hier >>

Dit artikel is een samenvatting en bewerking van het hoofdstuk ‘Zeven geheimen van het kruis’ uit ‘Waarom dat kruis?’ van Willem de Vink.

Waarom Bidden

bidden

Bidden is praten met God. Door te bidden krijg je een band met Hem. Als je een relatie met een vriend of vriendin hebt, dan praat je toch ook met hem of haar?

Bidden is een gebod van God
God heeft gezegd dat we tot Hem moeten bidden. In veel teksten uit de bijbel komt dat naar voren. \’Bidt, en U zal gegeven worden\’, \’Bidt zonder ophouden\’, \’Toen riepen de Israëlieten tot de Here en Hij hoorde hen\’ en \’de Here is een hoorder van het gebed\’.

Zie ook Filippenzen 4: 6 “Laat bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.”
Bidden is een gebod van God en door bidden wordt je relatie met God versterkt.

Eigen verantwoordelijkheid
Voor ons is het niet te begrijpen. God weet al wat we gaan bidden, sterker nog, de Heilige Geest geeft het in ons hart om te bidden. Het is zijn eigen werk. Toch hebben wij wel onze verantwoordelijkheid. Dit geeft Hij ons. God wil niet dat wij een soort pionnen zijn, die Hij zelf over het bord schuift. Hij wil onze eigen wil, gevoel en verantwoordelijkheid inschakelen.

Alles delen met de Here
God wil onze Vader zijn, omdat Hij ons liefheeft. Hij wil met ons meeleven, in wat er in ons omgaat. Hij wil dat we met alles wat ons bezig houdt naar Hem toekomen. In de Psalmen zie je hoe David met zijn angsten, boosheid, zijn verdriet en zijn klachten naar God toe gaat. God wil graag een relatie met ons. Als je op die manier bidt, geeft de Here vaak vrede en troost in je hart.

Afhankelijkheid en vertrouwen
God wil dat we, door te bidden, bewust onze afhankelijkheid van Hem beseffen. Door erom te vragen beseffen we, het moet van God komen. Natuurlijk is het goed dat we zelf dingen regelen, voor van alles zorgen. Maar het resultaat ligt altijd in Gods hand, we moeten het dus ook bewust bij hem neerleggen. Het maakt mij vaak wel rustig als ik alles in Gods handen kan leggen. God overziet het geheel, kent Zijn plan, en weet waarom Hij doet wat Hij doet. Soms is het best moeilijk, als we zien dat dingen anders gaan dan wij zelf denken dat het beste is. Af en toe zou ik wel graag wat inspraak hebben in Gods plan. Bidden is dus ook, dingen uit handen geven, om ze in Gods handen te leggen. Dat kan een hele strijd zijn.

Dicht bij God blijven
Door te bidden blijf je dicht bij God. Bidden is goed voor de groei van ons geloof, voor het wandelen met de Here. Door te bidden krijg je troost bij verdriet, kracht om moeilijke dingen te doen enz. Door ons gejaagde, volle leven, vergeten we de band met de Here best snel, ook al geloven we echt wel in Hem. Het is eigenlijk net als met vrienden: als je ze nooit zou spreken en niet vertelde hoe het met je gaat, zou je dan een band met ze voelen, en je getroost voelen in verdriet? Door te bidden kom je dichter bij God.

Onze Vader
Het Onze Vader bidden leert je om de goede volgorde in je leven te zien. Dit gebed begint niet met \’het dagelijks brood\’, de dingen van alledag. Het begint met Uw naam, Uw koninkrijk, Uw wil. Dat moeten we voorop zetten, dat is waar ons leven uiteindelijk om draait. God wil ons door dit gebed helpen dat niet te laten ondersneeuwen in de toestanden van elke dag.

Onthoud ook dit:

Johannes 16: 23 “Voorwaar, voorwaar ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam.”

Alpha cursus 2014

Mogelijk heeft u een buurman of –vrouw, collega, familielid of vriend die graag (weer) eens kernachtig naar het christelijk geloof wil kijken.

Bijvoorbeeld naar aanleiding van het KerstWandelTheater.

De volgende introductie-avond is gepland op 30 januari 2014, vanaf 19:45 uur in ‘de Veste’, Ridder van Catsweg 300.

We kijken weer met veel verwachting uit naar de aanmeldingen!
Meer informatie over de Alpha-cursus: www.alpha-cursus.nl, opgeven graag via robert.bakker@solcon.nl.

LEV-meeting ‘kamperen bij Gilgal’

  • Aangekomen op de bestemming, je tent opzetten en dan…. Vanuit Jozua 5 gaan we in de LEV-meeting in gesprek over ‘kamperen bij Gilgal’.
  • Op zondagavond 26 januari zijn alle 20+ers weer welkom in de St.Jan om als LEV-kringen en andere jongeren samen te Leren, Eten en Vieren. We starten om 19.00 uur met inloop en eten en om 19.30 uur start de LEV-meeting.
  • Welkom dus op 26 januari in de St.Janskerk vanaf 19.00 uur
  • Meer info via lev@step-gouda.nl